หัวข้อเรื่อง
กฎการสะท้อน

กระจกเงาราบ

กระจกโค้ง

กระจกโค้งเว้า

กระจกโค้งนูน

การหาตำแหน่งภาพ

สรุปการเกิดภาพจากกระจก

หัวข้อย่อย

 
กระจกเงาราบ
 

      เมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกราบเรามองเห็นทั้งวัตถุและภาพของวัตถุหน้ากระจกราบได้การที่เรามองเห็นวัตถุเพราะแสงมากระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเรา ส่วนการมองเห็นภาพ เกิดจากแสง ตกกระทบกระจกแล้วสะท้อนเข้าตาเรา ตาเราจะเห็นว่าแสงมาจากจุด I ซึ่งอยู่ด้านหลัง กระจกจุด I นี้เรา เรียกว่า ภาพ(image)ของวัตถุที่จุด O ในการศึกษาเรื่องนี้ภาพเกิดได้ 2 แบบ คือ
     1. ภาพเกิดที่จุดที่รังสีของแสงตัดกันเรียกว่า ภาพจริง สามารถเอาฉากรับได้
     2. เกิดจากเสมือนว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสง (คือเมื่อรังสีเบนออกจากกันแล้วเราลากต่อเส้นรังสีไปตัดกัน ) เราเรียกว่าเกิดภาพเสมือนไม่สามารถเอาฉากรับได้
      
      จากรูป ตามกฎการสะท้อน
      จะได้   จากมุมแย้ง
          จากมุมคู่ขนาน
        
         

          เนื่องจาก ,         และ   
            ดังนั้น
         นั่นคือ ภาพอยู่ห่างจากกระจกเงาราบเท่ากับระยะวัตถุ