งานประกันคุณภาพ  ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 

 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

 
 
          ภาควิชาฟิสิกส์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน โดยคณะผู้บริหารภาควิชาได้พิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ของภาควิชาให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ทำแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี พ.ศ. 2555-2558 ขึ้น  เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ สกอ. สภาวิจัยฯ และหน่วยงานระดับชาติ ต่างๆ ได้ทำนโยบายและแผนแห่งชาติขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ตามรายงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการ 4 ปีภาควิชาฟิสิกส์ 2555-2558
 

       » มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้  คือ

 
              ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
 
 

ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก

 
           » โดยผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้  (Click)
 
 
 
 
 
 
ขอต้อนรับสู่ระบบงานประกันคุณภาพ
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  Hit Counters
Free Web Counters
 
 
 

องค์ประกอบ

 
       »  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
           
และแผนดำเนินการ
 
       »  การผลิตบัณฑิต
 
       »  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
 
       »  การวิจัย
 
       »  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
       »  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
       »  การบริหารและการจัดการ
 
       »  การเงินและงบประมาณ
 
       »  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
 
 
 

คู่มือตัวบ่งชี้และการประเมิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจประเมินตนเอง
(SAR)

 
ปีการศึกษา 2556
 
 
ปีการศึกษาอื่นๆ
(Click)
 
 
 
 
By QA's staff, Department of Physics
Faculty of Science, KU