งานประกันคุณภาพ  ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 

 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 5

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

 
 
          ภาควิชาฟิสิกส์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนี้ โดยภาควิชาได้ ตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการเพื่อกำหนดกลยุทธ์การให้บริการวิชาการขึ้น เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการ/พัฒนาวิชาการ ที่สามารถเป็นผลงานของภาควิชาและบุคลากรของภาควิชาให้มากขึ้น รวมถึงทบทวนวิธีปฏิบัติในการร่วมโครงการบริการวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงาน อื่นๆ    แต่ด้วยระบบกลไกการดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ ทำให้ภาควิชาสามารถนำโครงการบริการวิชาการ ส่งเข้าฐานข้อมูลสำนักงานบริการวิชาการได้เพียง 1 โครงการ
 
 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี

 

       » มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้  คือ

 
              ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 
 

ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้

 
           » โดยผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้  (Click)
 
 
 
 

       » มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ.
          ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 2 ตัวบ่งชี้  
คือ

 
              ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
                                   การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
 
 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี

 
           » โดยผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้  (Click)
 
 
 
 
 
 
ขอต้อนรับสู่ระบบงานประกันคุณภาพ
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  Hit Counters
Free Web Counters
 
 
 

องค์ประกอบ

 
       »  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
           
และแผนดำเนินการ
 
       »  การผลิตบัณฑิต
 
       »  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
 
       »  การวิจัย
 
       »  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
       »  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
       »  การบริหารและการจัดการ
 
       »  การเงินและงบประมาณ
 
       »  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
 
 
 

คู่มือตัวบ่งชี้และการประเมิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจประเมินตนเอง
(SAR)

 
ปีการศึกษา 2556
 
 
ปีการศึกษาอื่นๆ
(Click)
 
 
 
 
By QA's staff, Department of Physics
Faculty of Science, KU