งานประกันคุณภาพ  ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 

 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

 
 
          ภาควิชาฟิสิกส์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้ โดยภาควิชาฟิสิกส์ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณธทำงานประกันคุณภาพฯ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทำงานร่วมกัน โดยพยายามให้มีการประกันคุณภาพทั่วถึงทุกกิจกรรมของภาควิชา มีการชี้แจงและทำความเข้าใจ เพื่อถ่ายทอดตัวบ่งชี้ให้แก่คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน มีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งขอความร่วมมือในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการทำรายงานการประเมินตนเอง
 

       » มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้  คือ

 
              ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 
 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี

 
           » โดยผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้  (Click)
 
 
 
 
 
 
ขอต้อนรับสู่ระบบงานประกันคุณภาพ
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  Hit Counters
Free Web Counters
 
 
 

องค์ประกอบ

 
       »  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
           
และแผนดำเนินการ
 
       »  การผลิตบัณฑิต
 
       »  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
 
       »  การวิจัย
 
       »  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
       »  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
       »  การบริหารและการจัดการ
 
       »  การเงินและงบประมาณ
 
       »  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
 
 
 

คู่มือตัวบ่งชี้และการประเมิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจประเมินตนเอง
(SAR)

 
ปีการศึกษา 2556
 
 
ปีการศึกษาอื่นๆ
(Click)
 
 
 
 
By QA's staff, Department of Physics
Faculty of Science, KU