การส่งอีเมลหาอาจารย์

นิสิตที่ได้อ่านหน้านี้ ต้องส่งอีเมลใหม่ (ที่แก้ไขแล้ว) มาหาผมด้วยนะครับ
 1. ชื่อและรหัสนิสิต ใส่ชื่อจริงและรหัสนิสิตลงในข้อความทุกครั้ง ย้ำอีกครั้งว่าทุกครั้ง ทำเป็น signature ก็ยิ่งดี
 2. ชื่อและรหัสวิชา เขียนชื่อวิชาและรหัสวิชาในข้อความ เพราะว่าผมสอนหลายวิชา
 3. ชื่อมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต เขียนชื่อมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตในข้อความ เนื่องจากบางภาคการศึกษา ผมเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยอื่นหรือวิทยาเขตอื่น
 4. การเขียนตอบเมล ให้เขียนข้อความตอบที่ด้านบน (เหมือนกับ stack คือข้อความที่เขียนทีหลังจะขึ้นก่อน) เพื่อที่ผู้รับจะได้หาข้อความที่เขียนตอบได้อย่างรวดเร็ว (เขาไม่ต้องเลื่อนลงไปหาข้อความที่คุณเขียนตอบ)
 5. ไฟล์รายงาน
 6. ไฟล์แนบ
 7. บัญชีอีเมล
 8. หลักฐาน เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าได้ส่งเมลออกไปจริง นิสิตควรจะทำดังนี้
 9. Subject ของอีเมล
 10. การเขียนข้อความ ควรเขียน e-mail ด้วยตัวอักษรธรรมดา สีดำ เท่านั้น เพราะการใช้ตัวเข้ม ตัว capital letter ในภาษาอังกฤษ หรือตัวอักษรสีแดง (สีโทนร้อน) จะสื่อความหมายเป็นการตะโกน SHOUT
 11. การเขียนคำถาม ถ้ามีหลายคำถาม ควรแยกคำถามเป็นข้อๆ เพื่อจะได้ตอบได้สะดวก
 12. Reply All สำหรับเมลที่มีผู้รับหลายคน เช่น ในกรณีของงานกลุ่ม ให้คลิก Reply All เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มรับทราบโดยทั่วกัน
 13. ก่อนส่ง อ่านข้อความที่คุณเขียนอีกครั้ง เพื่อตรวจดูว่าผู้อ่านจะเข้าใจข้อความที่เราเขียนไหม การตรวจสอบขั้นพื้นฐานคือดูว่าทุกประโยคมีประธานหรือไม่ การเขียนข้อความที่ผู้อื่นอ่านแล้วไม่เข้าใจ หรือสามารถตีความได้หลายแบบ โดยเฉพาะข้อความที่ส่งหาคนหลายๆคน ทำให้รวมๆแล้วเสียเวลาของผู้อ่านเป็นอย่างมาก


Last update: Oct 2011