มก1
รายวิชา

Cell Biology for Medical Science

01424151

ดาวน์โหลดทั้งหมด

Human Physiology

01423251

ดาวน์โหลดทั้งหมด

Principle of Biology

01424111

ดาวน์โหลดทั้งหมด

Labolatory in Biology

01424112

ดาวน์โหลดทั้งหมด

อ.วชิรญาณ์ ธงอาสา

ปร.ด. สรีรวิทยาการแพทย ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

kt

อาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตบางเขน


 

membrane trans

การเคลื่อนที่ของสาร

ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

ppt

pdf

เอกสารอ่านเพิมเติม

pdf

 

human physiology

บทนำสรีรวิทยาของมนุษย์

ppt

pdf

cell physiology

พื้นฐานสรีรวิทยาของเซลล์

ppt

pdf

 

kidneys

สรีรวิทยาของไต

ppt

pdf

lungs

สรีรวิทยาการหายใจ

ppt

pdf

reproductive

สรีรวิทยาการสืบพันธุ์

ppt

pdf

 

ปฏิบัติการ

skeletal

โครงร่างของมนุษย์

ppt

pdf

blood

การตรวจทางโลหิตวิทยา

cbc

การแปรผลการตรวจทางโลหิตวิทยา

metabolic rate

การวัดปริมาตรและความจุปอดและ

การวัดอัตราเมแทบอลิซึมพื้นฐาน

 

แนะนำอ่านเพิ่มเติม

enz

เอนไซม์และพลังงานในระบบชีวภาพ

ppt

pdf

cell res

การหายใจระดับเซลล์

ppt

pdf

 

แนะนำอ่านเพิ่มเติม

mocroscopy

กล้องจุลทรรศน์

ppt

pdf

cell stru

เซลล์และส่วนประกอบของเซลล

ppt

pdf

cell mem

เยื่อหุ้มเซลล์และการเครื่อนที่

ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

ppt

pdf

enzyme

เอนไซม์

ppt

pdf

energy

พลังงานในสิ่งมีชีวิต

ppt

pdf

biodiversity

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ppt

pdf

 

 

Lab Final

 

plant

เนื้อเยื่อพืช

pl

pl

ani

เนื้อเยื่อสัตว์

ani

ani

mitosis

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

mito

mito

meiosis

mito

mito

reproduction

mito

mito

development

mito

mito

ecology

mito

mito

 

 

แนะนำอ่านเพิ่มเติม

potential

ศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล ์และกระแสประสาท

ppt

pdf

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

pdf