Kasetsart University

Welcome..

....

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น

ในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ ให้เกิด

ความเจริญงอกงาม ทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วย

วิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำ

ทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ ที่ดีของสังคม เพื่อความ

คงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

....