HOMEPAGE

 
 

ประวัติโดยย่อ

 

         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาโท (International Relations) จาก International University of Japan (IUJ) โดยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

         ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 และเป็นหัวหน้าสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่สอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ดังรายวิชาต่อไปนี้ วิชาหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาองค์การระหว่างประเทศ วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย วิชาการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิชานโยบายต่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิชานโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และวิชาการเมืองว่าด้วยสภาพแวดล้อม

 

         ทำงานบริหารในตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในช่วง ..2547 ถึงปัจจุบัน  กรรมการและเลขานุการ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (ราชบุรี) ในช่วง ..2544 ถึงปัจจุบัน


ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ     *การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม

*หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


งานวิจัย   *ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ผลกระทบต่อประเทศไทย

*จริยธรรมกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดี

   จอร์จ วอล์คเกอร์ บุช

*ประเทศไทยกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

*การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคโลกาภิวัตน์


บทความทางวิชาการ


                  *ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาสหรือภัยคุกคามต่อทุนไทย

                  *อาเซียน +3 : ภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                  *บรรษัทข้ามชาติ : ตัวแสดงที่ท้าทายในยุคโลกาภิวัตน์

                  *อาชญากรรมข้ามชาติ : ภัยคุกคามใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์

                  *การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

*นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีจอร์จ วอล์คเกอร์ บุช :

  ภาพสะท้อนของแนวทางสัจนิยม
*************** 

รศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม