แบบสอบถามบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


โปรดให้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ข้อมูลนี้โครงการฯ จะรักษาเป็นความลับ

ชื่อ-สกุล : (โปรดระบุ)

ที่อยู่ : (โปรดระบุ) เลขที่ หมู่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail Address

วัตถุประสงค์ (โปรดอ่านก่อนกรอกข้อมูล)

แบบสำรวจนี้จัดทำโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับหลักสูตรกระบวน การเรียนการสอนกิจการนิสิตและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และเพื่อการพัฒนาประเทศ

คำชี้แจง: กรุณาสละเวลาประมาณ 15 นาที ในการให้ข้อมูลต่อไปนี้ และส่งกลับมายัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดย

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลด้านการศึกษา

1. เพศ : 2. อายุ :

3. ท่านเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษาใดและจบปีการศึกษาใด :

เข้าปี พ.ศ. ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ระยะเวลาที่ศึกษา ปี

4 ท่านเริ่มทำงานครั้งแรกหลังจากจบการศึกษา เงินเดือนที่ได้รับครั้งแรก บาท เงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน บาท

ตอนที่ 2 สถานภาพการทำงาน

5 สถานภาพในปัจจุบัน :

5.1 ท่านประกอบอาชีพใดในปัจจุบัน : ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

5.1.1. ลักษณะงานที่ทำ : งานประจำ งานชั่วคราว เป็นครั้งคราว อื่น ๆ (โปรดระบุ)

5.1.2. ลักษะของงานที่ทำเกี่ยวข้องกับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) :

งานวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ งานวิจัยด้านอื่น ๆ งานบริการด้าน วิทยาศาสตร์ งานสำนักงาน

งานห้องปฏิบัติการ งานขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ งานด้านการสอน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

5.1.3. โปรดแสดงความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ (งานประจำหรือชั่วคราว)

ความเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมา
2. ลักษณะงานตรงตามวุฒิการศึกษา
3. ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสม
4. มีความพึงพอใจในงานที่ทำ
5. สามารถนำความรู้ (knowledge) จากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้ในการทำงานโดยตรง
6. สามารถนำทักษะ (skill) จากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้ในการทำงานโดยตรง
7. การวิจัยในส่วนของปัญหาพิเศษมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะในการทำงาน
8. สามารถนำความรู้ด้านสารสนเทศไปใช้ในการทำงาน
9. สามารถนำความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไปใช้ในการทำงาน

5.1.4. ปัจจุบันท่านทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาที่ท่านจบการศึกษาหรือไม่ : เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก

5.1.5. ท่านเปลี่ยนงานมากี่ครั้ง ภายใน 1 ปี ครั้ง เหตุผล

5.1.6. เมื่อจบท่านต้องการทำงานอะไร

5.1.7. ท่านได้ทำงานที่ท่านต้องการหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

5.2. สำหรับผู้ศึกษาต่อ : กำลังศึกษาต่อ เตรียมตัวศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ ในประเทศ ต่างประเทศ

หลักสูตร/สาขาที่ศึกษา สถานศึกษา ประเทศ

5.2.1. ความรู้ที่ได้รับเพียงพอต่อการศึกษาต่อในระดับสูง

5.3 ยังไม่ทำงานเนื่องจาก

5.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิต สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ทัศนคติต่อหลักสูตร และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คำถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

6. เหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต :

7. โปรดแสดงความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับหลักสูตร และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม กรุณาให้ข้อเสนอแนะ

ประเด็นความคิดเห็น
ระดับควมคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โครงสร้างหลักสูตร
1. ความเหมาะสมด้านโครงสร้างหลักสูตร
2. ความเหมาะสมด้านเนื้อหาโดยภาพรวม
3. ความเหมาะสมของจำนวนชั่วโมงเรียน - ปฏิบัติการ
4. เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
5. ทักษะจากปฏิบัติการสามารถนำมาประกอบวิชาชีพได้
6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในการทำงาน
7. หลักสูตรที่ท่านจบการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาด
กระบวนการเรียนการสอน
8. การเรียนการสอนมีความทันสมัย
9. การเรียนการสอนฝึกให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์และค้นคว้า
10. การเรียนการสอนฝึกให้นิสิตมีทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ
11. การเรียนการสอนฝึกให้นิสิตมีส่วนร่วมและกล้าแสดงออก
12. การเรียนการสอนเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
13. การสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างการเรียน
14. การฝึกการทำงานคนเดียว/เป็นกลุ่มระหว่างเรียน
กิจกรรมนิสิต
15. นิสิตมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาแนวคิด
16. นิสิตมีกิจกรรมช่วยฝึกการบริหารจัดการ
17. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์
18. กิจกรรมระหว่างการศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
19. ความเหมาะสมของห้องเรียน
20. ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ
21. ความเหมาะสมของอุปกรณ์และเครื่องมือการทดลองและวิจัย
22. ความเหมาะสมของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าวิจัย
23. ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ
24. บรรยากาศในการเรียนรู้ของสถานที่เรียน
25. มาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการวิจัย
26. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทัศนคติต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27. ความพึงพอใจต่อการเป็นบัณฑิตของหลักสูตร

ข้อเสนอแนะ :

8. ท่านคิดว่าควรปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในด้านใดบ้าง (โปรดเขียนตัวเลขเรียงลำดับความสำคัญ จากมากไปน้อย คือ จาก 1,2,3...โดยเลข 1 หมายถึง สำคัญที่สุด)

จำนวนรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

เนื้อหารายวิชา

การเรียงลำดับรายวิชา (Sequence)

ความต่อเนื่องของเนื้อหารายวิชา

ความทันสมัยของเนื้อหารายวิชา

ความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชา

เนื้อหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

อื่น ๆ (โปรอดระบุ)

9. จุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตร :

10. ท่านคิดว่ารายวิชาใดที่ควรปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ กรุณาระบุรายวิชาที่ควรปรับปรุง :

11. ท่านมีความคิดเห็นว่า รายวิชาใดบ้างที่ควรเพิ่มจำนวนหน่วยกิต (กรุณาระบุเหตุผล)

วิชา เพราะ

วิชา เพราะ

วิชา เพราะ

12. ท่านมีความคิดเห็นว่า รายวิชาใดบ้างที่ควรลดจำนวนหน่วยกิต (กรุณาระบุเหตุผล)

วิชา เพราะ

วิชา เพราะ

วิชา เพราะ

13. วิชาใดที่ท่านได้ใช้ประโยชน์ในการทำงาน โปรดระบุ :

14. ความคาดหวัง ระดับความรู้และความสามารถในการนำไปใช้ กรุณาให้คะแนนตามระดับคะแนน
1 น้อยมาก หรือ ต่ำกว่าที่คาดหวังมากที่สุด
2 น้อย หรือ ต่ำกว่าที่คาดหวัง
3 ปานกลาง หรือ ได้คามความคาดหวัง
4 สูง หรือ สูงกว่าที่คาดหวัง
5 สูงมาก หรือสูงกว่าที่คาดหวังไว้มาก

 

ระดับความคาดหวัง

ระดับความรู้ที่ได้รับ

ระดับความสามารถในการนำไปใช้

หลักสูตรโดยภาพรวม

 

 

 

การเรียนในภาคบรรยาย

 

 

 

การเรียนในภาคปฏิบัติ

 

 

 

การฝึกงานทางคลินิก

 

 

 

กิจกรรมในหลักสูตร

 

 

 

กิจกรรมนอกหลักสูตร

 

 

 

การแทรกจริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

 

การเตรียมพร้อมให้สามารถทำงานได้

 

 

 

การสอนให้รู้จักการเรียนรู้

 

 

 

15. ท่านคิดว่าการเรียนการสอนวิชาบรรยาย ควรเป็นรูปแบบใด :

เรียนแบบเดิมที่เคยเรียนมาก่อน (เรียนทุกสัปดาห์) เรียนเป็นรายวิชา ๆ ไปให้จบเป็นสัปดาห์ ๆ ไป อื่น ๆ (โปรดระบุ)

16. ท่านคิดว่าการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติหรือปฏิบัติการทางคลินิก ควรเป็นรูปแบบใด :

เรียนแบบเดิมที่เคยเรียนมาก่อน (เรียนทุกสัปดาห์) เรียนเป็นรายวิชา ๆ ไปให้จบเป็นสัปดาห์ ๆ ไป อื่น ๆ (โปรดระบุ)

17. ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ควรมีความสามารถอย่างไร :

18. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

19. ปัญหาที่พบระหว่างที่ใช้หลักสูตรสัตวแพทยศาสต์บัณฑิต ในการเรียนการสอน :

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาแต่ละรายวิชา (ให้ทำเครื่องหมาย ถูก ลงในช่องลงทะเบียนทุกวิชาที่ท่านเรียน)

รายวิชา
ลง

ระดับความเห็น

 

ทะเบียน

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่เหมาะสม

General Aquaculture

Laboratory in Abridged Physics

Abridged Physics

Elementary Statistics

Principles of  Biology

Mathematics and Computers in Everyday Life

English

Technical English

English Correspondence

Elementary French I

รายวิชา
ลง
ทะเบียน
ระดับความเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่เหมาะสม

Elementary German I

Elementary Japanese I

Foundation Chinese I

Thai Language for Communication

The Use of  Library Resources

The Heritage of World Civilizations

Thai Studies

Arts of  Living

Introduction to Economics

Principles of Management

รายวิชา
ลง
ทะเบียน
ระดับความเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่เหมาะสม

General Psychology

Economics for Better Living

Man and Society

Physical Education Activities

Animal Science and Technology

General Chemistry

Laboratory in General Chemistry

Organic Chemistry

Laboratory in Organic Chemistry

Principles of Genetics

รายวิชา
ลง
ทะเบียน
ระดับความเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่เหมาะสม

General Zoology

Introduction to Veterinary Medicine

Veterinary Anatomy I

Veterinary Anatomy II

Veterinary Anatomy III

Veterinary Histology I

Veterinary Histology II

Veterinary Embryology

Clinical Maternal-Fetal Interaction in Domestic Animals

Special Problems (Veterinary Anatomy)

รายวิชา
ลง
ทะเบียน
ระดับความเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่เหมาะสม

Large Animal Clinical Nutrition

Bovine Medicine and Surgery

Practice in Large Animal Medicine and Surgery

Equine Medicine and Surgery

Large Animal Theriogenology

Practice in Large Animal Theriogenology

Bovine Production Medicine I

Bovine Production Medicine II

Wildlife and Zoo Animal Medicine and Surgery

Wildlife Farming

รายวิชา
ลง
ทะเบียน
ระดับความเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่เหมาะสม

Sheep and Goat Herd Health Management

Clinical Practice in Large Animals

Special Clinical Practice in Large Animals

Special Problems (Large Animal and Wildlife Clinical Sciences)

Principles of Herd Health and Production Management

Principles of Farm Animal Medicine

Clinical Laboratory in Farm Animal

Diseases of Swine I

Diseases of Swine II

Diseases of Poultry I

รายวิชา
ลง
ทะเบียน
ระดับความเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่เหมาะสม

Diseases of Poultry II

Diseases of Aquatic Animal I

Diseases of Aquatic Animal II

Swine Herd Health and Production Management

Clinical Practice in Farm Animal

Special Clinical Practice in Farm Animal

Special Problems (Farm Resources and Production Medicine)

General Veterinary Pathology

Special Veterinary Pathology

Veterinary Clinical Pathology)

รายวิชา
ลง
ทะเบียน
ระดับความคิดเห็น
มาก

ปานกลาง

น้อย
ไม่เหมาะสม

Biotechnology for Animal Diseases Diagnosis

Clinical Practice in Necropsy and Diagnostic Pathology I

Clinical Practice in Necropsy and Diagnostic Pathology II

Special Problems (Veterinary Pathology)

General Pharmacology

Veterinary Pharmacology

Veterinary Toxicology

Clinical Pharmacology

Special Problems (Veterinary Pharmacology)

รายวิชา

ลง

ระดับความเห็น

 

ทะเบียน

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่เหมาะสม

Veterinary Physiology I

Veterinary Physiology II

Veterinary Biochemistry I

Veterinary Bicchemistry II

Principles of Basic Equitation and Equine Care

Veterinary Physiology III

Veterinary Physiology IV

Animal Behavior and Restraint

Nutritional Balance and Animal Disease Development

Basic Signal Transduction

รายวิชา
ลง
ทะเบียน
ระดับความเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่เหมาะสม

Seminar (Veterinary Physiology)

Canine and Feline Clinical Nutrition

Special Problems (Veterinary Physiology)

Principles of Small Animal Medicine and Surgery

Veterinary Radiology and Ultrasound

Small Animal Medicine and Surgery I

Small Animal  Medicine  and  Surgery II

Small Animal Medicine and Surgery III

Small Animal Medicine and Surgery IV

Small Animal Theriogenology

Clinical Laboratory in Small Animals

รายวิชา
ลง
ทะเบียน
ระดับความเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่เหมาะสม

Small Animal Medicine and Surgery V

Small Animal Medicine and Surgery VI

Veterinary Ethics

Small Animal Health Management

Clinical Practice in Small Animal I

Clinical Practice in Small Animal II

Clinical Practice in Small Animal III

Special Clinical Practice in Small Animal

Special Problems (Companion Animal Clinical Sciences)

Laboratory in Clinical Microbiology

รายวิชา
ลง
ทะเบียน
ระดับความเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่เหมาะสม

Veterinary Immunology

Veterinary Bacteriology and Mycology

Veterinary Virology

Clinical Practice in Microbiology I

Clinical Practice in Microbiology II

Special Problems (Veterinary Microbiology and Immunology)

Veterinary Helminthology

Veterinary Entomology

Veterinary Protozoology

Special Problems (Veterinary Parasitology)

รายวิชา
ลง
ทะเบียน
ระดับความเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่เหมาะสม

Veterinary Public Health

Biostatistics in Veterinary Research

Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine

Regulations and Environmental Protection in Veterinary Medicine

Food and Milk Hygiene

Meat Hygiene and Inspection

Zoonoses

Clinical Practice in Veterinary Public Health and Epidemiology

Clinical Practice in Meat Hygiene and Inspection

Special Clinical Practice in Veterinary Public Health

Special Problems (Veterinary Public Health and Diagnostic Services)

ตอนที่ 5 ปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษา

โปรดแสดงความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษา

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1.  ห้องเรียนบรรยายมีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน

 

 

 

 

 

2.  ห้องเรียนปฏิบัติการมีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน

 

 

 

 

 

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์ภาควิชามีเพียงพอต่อความต้องการค้นคว้า

 

 

 

 

 

4.  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งาน

 

 

 

 

 

5.  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน

 

 

 

 

 

6.  ห้องปฏิบัติการมีระบบดูแลเรื่องความปลอดภัย

 

 

 

 

 

7.  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ

 

 

 

 

 

8.  ห้องพักนิสิตมีอุปกรณ์เพียงพอต่อความจำเป็นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

9.  ห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์เอื้ออำนวยต่อการทำปัญหาพิเศษ/วิจัย

 

 

 

 

 

10. อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง มีความเหมาะสมต่อการทำปัญหาพิเศษ/วิจัย/วิทยานิพนธ์

 

 

 

 

 

11. ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์มีหนังสือใหม่ๆ

 

 

 

 

 

12. หนังสือในห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์มีเพียงพอต่อความต้องการค้นคว้า

 

 

 

 

 

13. ความพึงพอใจต่อบริการของเจ้าหน้าที่ธุรการของคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

 

 

 

 

ตอนที่ 6 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20. ด้านการดูแลจากอาจารย์

21. ด้านวิชาการ

22. ด้านการเรียนการสอน

23. เครื่องมือ/อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน/ปัญหาพิเศษ/วิจัย

24. ด้านปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเรียนการสอน เช่น สถานที่เรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงานวิจัย โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น

25. ด้านกิจกรรมนิสิต

26. ท่านคิดว่า ควรเพิ่มกิจกรรมเสริมความรู้/ทักษะ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในหลักสูตร หรือไม่

ควร เนื่องจาก ไม่ควร เนื่องจาก

วิธีการ/รูปแบบที่คิดว่าเหมาะสม*หมายเหตุ : ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.