คลังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเว็บ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
Science Resources through Web-Based Learning for Elementary Level

 

     
 
อวัยวะของร่างกายมนุษย์
          แหล่งศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เกี่ยวกับ หัวใจมนุษย์และส่วนต่าง ๆของร่างกาย โครงสร้างและหน้าที่ของดวงตา สมอง และเกี่ยวกับสุขภาพ ความลับของสัตว์ป่าในอเมริกา
     
 
สิ่งมีชีวิต
         แหล่งศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เกี่ยวกับ พืช ส่วนประกอบของพืช การเลี้ยงสัตว์ ชีวิตปลาแซลมอล วัฏจักรของผีเสื้อ หอยทะเล นก แมลง ผีเสื้อ หิน ใบไม้ รอยเท้าสัตว์ และสัตว์เลื้อยคลาน วงจรชีวิตของเต่าทะเล วงจรชีวิตของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
     
 
ดาราศาสตร์และอวกาศ
          แหล่งศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เกี่ยวกับ ดาราศาสตร์และอวกาศ ระบบสุริยะ (Solar System) และ ชั้นบรรยากาศ
     
หินและแร่
        แหล่งศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างของโลก หินและแร่ และวัฏจักรของหิน
   
สิ่งแวดล้อม
        แหล่งศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงสัตว์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสาระน่ารู้และผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และวัฏจักรของน้ำ
   
หลากหลายสาระ
        แหล่งศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับ อุณหภูมิ (Temperature) อาหารหลัก 5 หมู่ คุณสมบัติของดิน สสาร ไฟฟ้าและน้ำ