บทความทางวิชาการ จัดทำโดย NatureNet เรื่อง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา(Scientific Method Elementary) เกี่ยวกับ กฎและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในการทดสอบความคิดเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก การทำนายเหตุการณ์ โดยการตั้งสมมุติฐาน การรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล และการสรุปข้อเท็จจริง โดยใช้กิจกรรมภาคสนาม (Pre-Trip Activities) กำหนดระยะเวลา ครูบูรณาการหัวข้อต่างๆ เข้ากับวิชาอื่นๆ ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพที่ชัดเจนและมีมุมมองที่กว้างขึ้น นอกจากนั้นก็มีการออกแบบการทดลองทั่วไป (General Design example): โดยการฝึกทักษะและกิจกรรมการจำแนกประเภท การจัดระบบข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครูช่วยนักเรียนในการสร้างเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis example) โดยครูให้นักเรียนเขียนผลการทดลอง และกิจกรรมหลังออกภาคสนาม (Post-Trip Activities)ซึ่งนักเรียนจะเกิดการแตกความคิดมีความคิดสร้างสรรค์และรู้สึกสนุก

Link : http://www.naturenet.com/Pre%20and%20Post/sci%20method