ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน จังหวัด หมายเหตุ
1 นายธณเดช  ธัญเจริญการค้า

ผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของภาคการค้าปลีกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีศึกษาโดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต

กรุงเทพฯ  
2 นายยุทธพล บุญศิริ ผลกระทบของค่าเงินหยวนที่มีต่อการส่งออกสินค้าหมวดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ จากประเทศไทยไปประเทศจีน กรุงเทพฯ  
3 นายโอภาส จิตตาโภคา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตและเงินสด นนทบุรี  
4 Mr.Muhammad Basheer Yahya ความยั่งยืนของการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไนจีเรียหลังการยุติการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ  
5 นส.ชญานิษฐ์ ลีลานุวัฒน์กุล ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการเชื่อมโยงบริการทางการเงินระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ กรุงเทพฯ  
6

นายจิรเมธ มโนศิรินุกูล

"การวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัยที่กำหนดหนี้สินจากการใช้บัตรเครดิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร"  สมุทรปราการ  
7

นายประเสริฐพร จิรชูสกุล

โครงสร้างต้นทุนและการแข่งขันของธุรกิจค้าส่งน้ำแข็ง: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ  
8

นางสาวปิยะกานต์ ละออรัตนศักดิ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินยูโร กรุงเทพฯ  
9

นางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน

ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายใต้บทบาทของการพัฒนาทางการเงิน: กรณีศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน กรุงเทพฯ  
10

นางสาวกิตติมา แก่งอินทร์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าโครงการ iBank Family Member (iFM) ของธนาคารอิสลามแห่ประเทศไทย กรณีศึกษา สาขาถนนพหลโยธิน 18/1 กรุงเทพฯ  
11

นางสาวศันสนีย์ ระดมกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย กรุงเทพฯ  
12

นายศุภโชค นาคเงิน

การใช้ประโยชน์และการจัดการเพื่ออนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ  
13

นายกอบชัย วสุธาลัยนันท์

พลังงานหมุนเวียนและผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาของประเทศไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ประเทศพัฒนา กรุงเทพฯ  
14 นางสาววรางคณา เรือนทิพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไม้ไทย กรุงเทพฯ  
15 นางสาวมานิดา แย้มสังข์

"ต้นทุนผลกระทบภายนอกของมูลฝอยเทกองของเทศบาลเมืองลพบุรี
และเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี
"

ลพบุรี  
16 นางสาวธัญญลักษณ์ ธนพงศ์อมร

ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของครัวเรือนพื้นที่ชายฝั่งทะเลในจังหวัดจันทบุรี 

ชลบุรี  
17 นายอภิชาติ วิศิษฏ์กิจการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เอเชียตะวันออก

กรุงเทพฯ  
18 นางสาวกมลวรรณ อุมะมานิต

"ความพึงพอใจของครัวเรือนต่อคุณลักษณะในการลดความเสียหายจากการเกิดดินโคลนถล่ม ในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
"

สุพรรณบุรี  
19 นายธารา ชาญสินธุ์ ความยืดหยุ่นอุปสงค์อาหารของครัวเรือน ปทุมธานี  
20 นางสาวดลหทัย ลิ้มทักษิณกุล พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการสูบบุหรีี่ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพฯ  
21 นางสาวจิตราวดี สมบัติมล

"ปัจจัยผลักดันที่มีความสัมพันธ์ต่อการนำกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในสหกรณ์ผู้ผลิตและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ นนทบุรี จำกัด
"

นนทบุรี  
22 นางสาววนิดา  จรุงกิจกุล การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในอาเซียน 5 นนทบุรี  
23 นายนิธิทรรศน์  คณะมะ การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและผลจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีผลต่อการส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บุรีรัมย์  
24 นายเอกชัย  ว่องสกุล การวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้าข้าวไทยในอินโดนีเซีย กรุงเทพฯ  
25

นางสาวฐิตินันท์ อินทิศ

ความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิ้นไม้สับที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช  
26 นางสาวนรารัตน์  จันทรวาสน์ ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการดำน้ำลึกของนักท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี กรุงเทพฯ  
27 นายนัฐที  มูลจรัส "คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเนื้อสุกรแพ็คแช่เย็น" กรุงเทพฯ  
28 นางสาวภัทรพร   จันทรขันตี การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากเปลือกกล้วยน้ำว้า กาญจนบุรี  
29 นางสาวสุวินันท์  ลัทธิวรรณ การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจจำหน่ายวาล์ว พฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้วาล์ว กรณีศึกษา บริษัท ดับเบิ้ลยู.ที.วิกเตอร์ จำกัด ระยอง  
30 นางสาวสุวินันท์  ลัทธิวรรณ การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจจำหน่ายวาล์ว พฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้วาล์ว กรณีศึกษา บริษัท ดับเบิ้ลยู.ที.วิกเตอร์ จำกัด ระยอง  
31 นายพงศกร  เถลิงธำรงกุล ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม ปทุมธานี  
32 นายพัศพงศ์  เสน่ห์พันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมภายใต้สมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเน็ตส์ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรุงเทพฯ  
33 นายเจน  บำรุงชีพ คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทุเรียนทอดกรอบ กรุงเทพฯ  
34 นายรัฐพล   คชเวช การวิเคราะห์คุณลักษณะของไข่เค็มไชยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สุราษฎร์ธานี  
35 นางสาวอภิษรักษ์  วงศ์สินสังวร "การศึกษาโครงสร้างตลาด พฤติกรรมตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อกำไรของธุรกิจนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มในประเทศไทย" กรุงเทพฯ  
36 นายศิริ   เดชอนุกูล "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อต้นกล้วยไม้ไทยของผู้บริโภคบริเวณตลาดกล้วยไม้ สยาม ออร์คิด เซ็นเตอร์ (SIAM ORCHID CENTER)ในเขตพื้นที่จตุจักร กรุงเทพมหานคร" กรุงเทพฯ  
37 นางสาวสรรศนีย์  เศวตการี การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจศูนย์คุมอง ที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี  
38 นายเอกสิทธิ์  คงทอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการฝากส่งสินค้าผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปทุมธานี  
39 นางสาวลักขณา  สุดสวาท ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปา กรณีศึกษา ปารดีสปา เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ระยอง  
40 นายกอบพงศ์  ตันวงษ์วาน ดัชนีราคาคอมพิวเตอร์แบบปรับปรุงคุณภาพในประเทศไทย กรุงเทพฯ  
41 นางสาวสิริกานต์ พิทักษ์วงษ์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยอง  
42 นายจุลภักดิ์  ศรีสมยา

"การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งของน้ำมันดิบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นของโรงกลั่นในประเทศไทย"

กรุงเทพฯ  
43 นายพิเชษฐ์ บูรณะสันติ

"การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนสวนยางพาราในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช"

นครศรีธรรมราช  
44 นางสาวอาวีนาฎ ช่างประดิษฐ์ การศึกษาผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดียต่อการลงทุนโดยตรงจากอินเดีย: กรณีศึกษาผลกระทบที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย ชลบุรี  
45  นายวรัญไชย ธันธนาพรชัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพฯ  
46 นางสาวจินดารัตน์ จำเนียรพันธุ์ พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตเมืองพัทยา ชลบุรี  
47 นายเอื้อ  อุปัชฌาย์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยอง  
48 นางสาวขวัญตา  ทองทิตต์เจริญ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจตลาดสินค้าเกษตรพื้นบ้านในตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี  
49 นางสาววิชชุดา  พรหมทองแก้ว มูลค่าและปัจจัยที่กำหนดงานบ้านในจังหวัดนครนายก ปทุมธานี  
50 นางสาวมีนา  วุฒิปรีชาชาญ บทบาทของทุนมนุษย์ในการดึงดูดเงินลงทุนโดนตรงจากต่างประเทศ กรณีประเทศสมาชิกอาเซียน กรุงเทพฯ  
51 นายธีรยุทธ  ธัญญวิชยเวช ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในประเทศไทย กรุงเทพฯ  
52 นางสาวทิพวรรณ  บุญช่วย ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมังคุดสดของผู้บริโภค จังหวัดชลบุรี ชลบุรี  
53 นางสาวสุตาภัทร  จันทร์สง่า บทบาทของการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุนประเภทการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ที่มีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ  
54 นางสาวอุทุมพร  อินจินดา ต้นทุนแอบแฝงของการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในโรงเรียน ปทุมธานี  
55 นายกู้เกียรติ  เกริกฤทธิ์วณิช การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าของ บริษัท เอ็ม พี โอ เอเชีย จำกัด ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี  
56 นายธนภัทร ไชยพิมล

"การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนและการประเมินความเสี่ยงในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมาใช้ในองค์กรภาครัฐ"

กรุงเทพฯ  
57 นางสาววัลยา นะเสือ

การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตพืชพลังงานในระดับเขตเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย

เพชรบุรี  
58 นายนุชิต  พฤกษ์ธนากุล

ผลกระทบของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในเอเชียต่อเศรษฐกิจโลก

กรุงเทพฯ  
59 นายธนากร  ปริชานิ

"การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเห็ดออรินจิในระบบปิดในจังหวัดปทุมธานี"

ปทุมธานี  
60 นายมัฆวาน  เวียงเกตุ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยพืน้ ฐานที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ พันธบัตรออมทรัพย์ กรุงเทพฯ  
61 นายวันเฉลิม  วงศ์พันธุ์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการปิดบัญชีหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา บริษัท B จำกัด กรุงเทพฯ  
62 นางสาวนวรัตน์  ผลากร ปัจจัยที่กำหนดการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย ชลบุรี  
63 นางสาวเบญจวรรณ สุขน้อย การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นนทบุรี  
64 นายธันยกร  บุนนาค ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก: กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย กรุงเทพฯ  
65 นางสาวปารณีย์  เทวะรัตน์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงแรม ศิริ ระยอง ในเขตเทศบาลเมืองระยอง ปทุมธานี  
66 นายถาวร  แฉล้มรัมย์

"การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า"

ชลบุรี  
67 นางสาวอริสา   พรหนองแสน

ผลกระทบของมาตรการทางด้านการคลัง ต่อระบบเศรษฐกิจหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

ปราจีนบุรี  
68 นายรุทธิเวศน์  สำเนียงดี

"การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี"

ชลบุรี  
69 นางสาวเสาวนีย์ ดาษไธสง

"การปรับตัวของเกษตรกร จากการพยากรณ์ความแห้งแล้ง โดยดัชนี Standardized PrecipitationIndex (SPI) และตัวแบบ Markov chains เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ในจังหวัดนครราชสีมา"

นครราชสีมา  
70 นางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ

"ศักยภาพของเครือข่ายวิสาหกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภาคตะวันออกของประเทศไทย"

ชลบุรี  
71 นางสาวเบ็ญจวรรณ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อและยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ชลบุรี  
72 นายภูวนาท โง้วสุวรรณ

การยอมรับเทคโนโลยีการกรีดยางโดยใช้แก๊สเอทธิลีน

นนทบุรี  
73 นางสาวเชาวนี สุวรรณโชติ

"ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานสกัดหญ้าหวานชนิดผง อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่"

ชลบุรี  
74 นางสาวจรรยาพร  เอียบก๊ก

"การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว
ในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต"

กรุงเทพฯ  
75 นางสาวกัญญ์ชลี  สืบสาย

"ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประชากร ทุนมนุษย์
และผลที่มีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย"

กรุงเทพฯ  
76 นางสาวศรีแพร  พูลกิจ การวิเคราะห์โครงสร้างการส่งออกและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย : กรณีศึกษาหมวดอาหาร จันทบุรี  
77 นางสาวศุภมาศ  เจสา การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและส่วนครองตลาดของปะเทศไทย ชลบุรี  
78 นางสาวตตินาฏ  การศักดิ์

"การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 115 กิโลโวลท์ ของ บริษัท ตัวอย่าง จำกัด ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี"

พระนครศรีอยุธยา  
79 นายปัตติ  เพียรทอง

"การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล"

นนทบุรี  
80 นายพณ  รัชฎาภิบาล

"การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการป้องกันน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง: กรณีศึกษาโครงการทางด่วนพิเศษระบายน้ำ"

กรุงเทพฯ  
81 นายณัฏฐ์ธนาพงศ  สายลมภาคิน

"การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็กในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง"

ชลบุรี  
82 นางสาวศิริรัตน์  สง่างาม การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจอาคารห้องเช่าพร้อมสิ่งบริการสำหรับชาวญี่ปุ่น ในเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี กรุงเทพฯ  
83 นายปริญญา  โตไทยะ การวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้าหน่อไม้ฝรั่งของประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพฯ  
84 นางสาวจินต์จุฑา  มณีนก การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย กรุงเทพฯ  
85 นางสาวธนาวรรณ  บุทธิจักร การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งตำบลหนองช้างคืน ยี่ห้อทิพย์เกสร มุกดาหาร  

86

นายภูมิฐาน  สิริเลอสรวง การศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ  
87 นายชยพล  มีสติ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทย ชลบุรี  
88 นางสาวศุภมาศ  เจสา การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการส่งออกผลิภัณฑ์มันสำปะหลังและส่วนครองตลาดของปะเทศไทย ชลบุรี  
89 นางสาววชิราภรณ์  แก้วมาตย์ การพยากรณ์ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ขอนแก่น  
90 นายอธิวัฒน์  กิจวนิชย์ภาสุ การประมาณมูลค่าความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขโดยวิธีพาราเมตริค: กรณีตัวอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  
91 นางสาวไพลิน  สันติกุล ปัจจัยส่งเสริมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย กรุงเทพฯ  
92 นายกฤษฎา  วิศิษฎ์สิน การลงทุนทดแทนในเครื่องส่งกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ  
93 นายอาทิกร  วิริยะยุทมา การวิเคราะห์ทางเลือกเทคโนโลยีในการแปรรูปน้ำสมุนไพรเข้มข้นสำหรับผู้แปรรูปรายย่อย ปทุมธานี  
94 นายบวร  ตันรัตนพงศ์ THAI EXPORTS: INTENSIVE VERSUS EXTENSIVE MARGINS กรุงเทพฯ  
95 นางสาวปารมิตา  หอมไกรลาศ

"ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพ ฯ
หลังอุทกภัยปี พ.ศ. 2554"

กรุงเทพฯ  
96 นางสาวอติญา  สุพรรณโกมุท

"เงื่อนไขในการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีผลต่อกำไร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"

กรุงเทพฯ  
97 นายกฤติกา  เอี่ยมทอง

"การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"

กรุงเทพฯ  
98 นางสาวฉัตรลดา  แจ้งสนอง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี  
99  นางสาวจิราภรณ์ ขันอาสา ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรและผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดหนองคาย  กรุงเทพฯ  
 100 นายกริช สุปินะเจริญ

"ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวอินทรีย์"

กรุงเทพฯ  
 101 นางสาวมนัสวี เรืองเดช ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การขนส่ง:ผลกระทบของราคาน้ำมันต่อการบริโภคน้ำมันและพฤติกรรมการเดินทางในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก  
 102 นายสุภาพ คำแฝง

"การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
โดยวิธี CAMELS ANALYSIS"

สุราษฎร์ธานี  
 103 Mr.souphalackTHAMAMASONE  การใช้ประโหยชย์ทรัพยากรป่าไม้ของครัวเรือนในเขตคุ้มครองย่อยนาใหม่ เมืองเฟือง แขวงเวียงจัน สปป ลาว กรุงเทพฯ