โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1: การบรรยายประกอบรายวิชาสัมมนา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
จัดโดย ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551"
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการทำวิทยานิพนธ์
( 9 กรกฎาคม 2551 @ 1300 - 1600 )


สิทธิประโยชน์จากบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)
ฐานข้อมูลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ / บทความ
การใช้ MS Word กับ . . .
MS PowerPoint
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง / เว็บไซด์แนะนำ


Since July 9, 2008
Lasted updated: September 8, 2010.
By. Mr.Wattanachai Thongteeraparp, iscwnc@ku.ac.th