โครงการอบรม
จัดโดย สาขาคณิตศาสตร์และวิชาสถิติ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี"
สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้นและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์
ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส, ดร.กิตติมา พฤษภูษณ, วัฒนชัย ทองธีรภาพ
( 8 - 9 สิงหาคม 2552 @ 0830 - 1700 )


แนะนำแหล่งสืบค้นข้อมูลที่น่่าสนใจ
แนะนำโปรแกรมที่น่าสนใจ ( Trial / Shareware / Commercial )
แนะนำโปรแกรมฟรีที่น่าสนใจ ( Freeware / Non-Commercial )
เว็บแนะนำ


Since August 9, 2009
Updated: August 9, 2009.
By. Mr.Wattanachai Thongteeraparp, iscwnc@ku.ac.th