การตรวจสอบจำนวนโควต้าของผู้ใช้บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์

  • ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านบนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ และกดปุ่ม "Check user quota"
    Enter your account and password on a Pirun Server, and then press "Check user quota" button.

 
>> Home
>> Pirun Server
>> Services
>> Policy

   
>> Sign Up
>> Change Password
>> Check Quota
>> Download
>> Manual

   
>> Ku
>> Cpc
>> Kuwin
 


 Request : admin
 Last Update : 01-Sep-2021
 Computer system department Office of Computer Services, Kasetsart University