May 16, 2017

Details:

Name EntomologyKU by TC Phone 0-2942-8350 Email agrtmc@ku.ac.th

Schedule

Date:
Time:

การอบรม

1.การอบรมหลักสูตรการจัดการด้านแมลงและสัตว์พาหะในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

2.การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี 2560