ปิด!! รับสมัครการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม ประจำปี 60

ปิด!! รับสมัครการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรต่อเนื่อง รุ่นที่ 24 จัดวันที่ 9 มิถุนายน 2560 แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เพิ่มเติม @ http://calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf