รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมฯ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย ปี 60

การอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ท่านสามารถดูติดตามข้อมูลได้ที่

http://calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน