ประโยชน์ของการหมักดอง

            ประโยชน์ของการหมักดอง จำแนกได้เป็นข้อๆดังนี้
            1. การหมักทำให้อาหารอยู่ในรูปที่ดูดซึมได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะรายที่เป็นโรคขาดอาหารอย่างรุนแรง เนื่องจากการหมักเป็นการย่อยสลายสารอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง เช่น โปรตีน ถูกย่อยให้เป็นกรดอะมิโน เป็นต้น
            2. ทำให้อาหารมีกลิ่นและรสที่ดี และแตกต่างกันออกไป เช่น น้ำปลา กะปิ เป็นต้น
            3. ทำให้เกิดอาหารชนิดใหม่หลายชนิด
            4. เสริมคุณค่าทางอาหารและทางโภชนาการ เช่น การหมักปลาหรือสัตว์น้ำ เป็นน้ำปลา กะปิ ปลาร้า ปลาจ่อม เป็นต้น
            5. อาหารหมักสามารถเก็บไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง  ไม่ต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำ
            6. กระบวนการผลิตอาหารหมัก ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ
            7. อาหารหมักต้องการความระมัดระวังในด้านการสุขาภิบาลน้อยกว่าการแปรรูปโดยวิธีอื่นๆ เนื่องจากการใช้เกลือที่สูงก็จะช่วยในการกำจัดชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์อยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาเรื่องของการแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง หรือ เป็นอันตราย
            8. อาหารหมักบางชนิดเกิดพลังงานความร้อน และเกิดแก๊ส ที่สามารถนำไปเป็นแก๊สหุงต้มได้
            9. มีประโยชน์ในการนำไปใช้ผลิตสารอาหารและยาปฏิชีวนะบางอย่างได้