ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

Education:
วท.บ.(ทอ.) สาขาวิชาบริหารศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
B.Sc. in Administration at Royal Thai Air Force Academy (RTAFA)
ศษ.ม. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.Ed. in Non-formal Education at Chiangmai University
ค.ด. สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. in Development Education at Chulalongkorn University

Area of Specialization:
Human and Community Resource Development, Development Education, Strategy Fumulation, Organization Development
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การศึกษาเพื่อการพัฒนา, การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา, การพัฒนาองค์กร

Positions:
อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 เชียงใหม่
กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
นายทหารคนสนิทผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
กองสถิติและทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (24 ม.ค.51 - 30 ก.ย.52)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (14 มิ.ย.54 - ปัจจุบัน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (16 ม.ค.51)
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยยกรมนุษย์และชุมชน (1 ก.พ.54)

Research and Publications:

Sumit Suwan,Squ.Ldr. 2003. Proposaed Stategies for Developing Eucational and Training System of Commissioned Officers
   to Enhance Air Power of THE ROYAL THAI AIR FORCE.The 7th International Air Force Education Seminar (JAPAN)
การเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างการวิจัย. หนังสือข่าวทหารอากาศ ปีที่ 65 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2546
ความแตกต่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2548
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ บรรยายสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 16 กันยายน 2554 (download ppt.)
"กิ๊ก" เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ. หนังสือข่าวทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2547
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2548. พัฒนาการการป้องกันประเทศกับการพัฒนานภานุภาพกองทัำพอากาศไทย
   หนังสือข่าวทหารอากาศ ปีที่ 65 ฉบับที่ 1 - 9 เดืิอนมกราคม - กันยายน 2548.
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2547. การศึกษา (ของกองทัพ) นั้น สำคัญไฉน. หนังสือข่าวทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2547
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2548. โรงเรียนทหารในความฝัน. (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2549. คู่มือ : สรุปวิชาสังคมศึกษาและเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร. กรุงเทพฯ :
   สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. สถานภาพและทิศทางของบัณฑิตศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย.
   วิทยาสารกำแพงแสน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2550. หน้า 35 – 42.
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนบุตรเกษตรกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
   การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. และคณะ. 2552. การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ:
   บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552.
สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. และดำรงค์  มากระจัน. 2553. การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรท้องถิ่นฯ.
   
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
สุมิตร สุวรรณ. หลักสูตรภาคพิเศษ : ธุรกิจหรือโอกาสทางการศึกษา. หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2553.
สุมิตร สุวรรณ. ก่อน "สมองประเทศ" ฝ่อ. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม 2555.
สุมิตร สุวรรณ. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ...ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข. หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 17 เดือนมกราคม 2556.
สุมิตร สุวรรณ. สถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย รายการสถานีประชาชน วันที่ 12 เดือนเมษายน 2555.
สุมิตร สุวรรณ. อดีตข้าราชการ อนาคตพนักงานมหาวิทยาลัย รายการคมชัดลึก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2555.
สุมิตร สุวรรณ. ยกร่าง ยกระดับ...ชีวิตพนักงานมหาวิทยาลัย รายการสยามวิพากษ์ วันที่ 9 เดือนกันยายน 2555.
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2548. นโยบายของไทยในการพัฒนาและการป้องกันประเทศ. ภาควิชาสังคมศาสตร์
   โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ.
สุมิตร สุวรรณ, น.ท. 2550. เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน.
   ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์.
สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2552. เอกสารคำสอนวิชากระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในองค์กร.
   ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์.
สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2554. การกำหนดยุทธศาสตร์. นครปฐม: บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊บ จำกัด.
สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2554. รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา. นครปฐม: บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊บ จำกัด.
สุมิตร  สุวรรณ, น.ท. 2556. มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม.พิมพ์ครั้งที่ 2.นครปฐม: บริษัท เพชรเกษมฯ จำกัด.


 
ประวัติและผลงานที่สำคัญ (Download PDF File )