Bio. English Version

อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 2557-2561

การศึกษา :

Cert. Advanced Educational Technology, University of Northern Colorado, USA 2012
ปริญญาเอก : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
ปริญญาโท : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2546 (ทุนพัฒนาโปรแกรมจาก NECTEC)
อนุปริญญาบัณฑิต : สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2544 (ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์)
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
ประถม-มัธยมศึกษาต้น : โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ที่อยู่ :
คณะศึกษาฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ติดต่อ :
เบอร์โทร : .มือถือ 0941455525
E - Mail :
soykere@hotmail.com, fedutss@ku.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/soykere
Line@ :
@21teaching
Fanpage :
https://www.facebook.com/21teachtech/
Web Blog : https://soykere.blogspot.com/
Youtube
: https://www.youtube.com/user/tsoyker/
Twitter : @soykere
Instagram :
soykeeree
Gallery : http://www.flickr.com/photos/soykere/


 

ความสนใจ / เชี่ยวชาญ :
- เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนทางการศึกษา
- Application for Education
- Educational Computer & Educational Technology
- Blended Learning, Collaborative & Cooperative Learning
- Photography (My Gallery)


วิชาที่สอน :

(02198231) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovation and Information Teachnology in Education)
(02198181) วิกฤติ กลยุทธ์ และการพัฒนา
(Crisis,Strategies & Sustainable Development)
(02198322) การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
(Management of Learning Resources & Learning Environment.)
(02160314) การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(Learning Management for Developing Thinking Skills)
(02192471) โครงงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
(Computer Education Project)
(02192331) คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้
(Computer for Learning Management)
(01166422) ความคิดสร้างสรรค์สำหรับครู
(Creativity for Teachers)
(02192221) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Learning Management Curriculum in Information Technology)
(02194231) สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
(Media and Technology for English Teaching)

(01171111) คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการศึกษา
(Introduction to Computer in education)
Course Syllabus
(01169311) เทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น
(Introduction to Educational Technology)
Course Syllabus
(999211) คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics & Computers in Everyday Life)
(02999144) ทักษะชีวิต
Life Skills For Undergraduate Student

เกียรติประวัติ :
- ได้รับทุนสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งาน ประเภทนิสิต นักศึกษา จาก NECTEC & สวทช
- นวัตกรรมไอที ครั้งที่ 1 (Digital KU Awards) หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form"
- รางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม 2560 (Social Innovation Awards 2017) รางวัล New Social Inventor 
- รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี ด้านบริการวิชาการ
- รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี ด้านการเรียนการสอน
- รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี ด้านการการบริการวิชาการ

คณะทำงาน กรรมการ :
- กรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการศึกษา
- ประธานโครงการคูปองพัฒนาครู
- ประธานคณะทำงานเว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (http://www.kps.ku.ac.th)
- ประธานโครงการคลินิกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (http://ded.edu.kps.ku.ac.th/comtec/)
- กรรมการ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://clinictech.kps.ku.ac.th/)
- กรรมการ ระบบสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- ประธานการจัดประกวดออกแบบเว็บภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณธรรรมคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- อาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กำแพงแสน (http://it.nisit.kps.ku.ac.th/)
- อาจารย์ที่ปรึกษา หอพักนิสิตชาย อาคาร 8 (ลดาวัลย์) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/ladawan8/

วิจัย :
- DEVELOPMENT OF WEB-BASED INSTRUCTION ON MACROMEDIA FLASH MX 2004
- Development of Collaborative Learning with Blended Learning Model to Enhance
Pre-Service Teacher’s Educational Innovation and Information Technology Competency
หัวหน้าโครงการ
- โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- THE DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC BOX TO INTRODUCE THAI CULTURE CUSTOMS AND TRADITIONS FOR FOREIGN TOURISTS
ผู้ร่วมวิจัย
- โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย
- พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
- รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
-รูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อลดการเสื่อมถอยของสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

ตำรา / เอกสารประกอบการสอน :
- หนังสือการใช้งานโปรแกรม  Macromedia Flash Mx ปี 2545-2546

E-learning :
- พัฒนาเว็บสารสนเทศภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- พัฒนาเว็บสารสนเทศหอพักนิสิตชาย อาคาร 8 (ลดาวัลย์) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/ladawan8/
- บทเรียน Online วิชา การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
- บทเรียน Online เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash Mx 2004
- ได้เข้าประกวดบทเรียนออน์ไลน์ระดับประเทศ

วิทยากร :ภาครัฐแลเะเอกชน
- วิทยากร เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21ด้วย Digital Learning ครูและอาจารย์ทั่วประเทศ
- วิทยากร KU Cyber Kids
- วิทยากรโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู
- วิทยากรพัฒนาการสร้าง Digital Learning คณะ Instructor การไฟฟ้า
- วิทยากรพัฒนาสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning ให้ Instructor การบินไทย
- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ “ICT สู่ชุมชน” มก.กพส.
- วิทยากร โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ Computer Teaching Techniques ”มก.กพส.
- อบรมเชิงปฏิบัติการโดยอาจารย์ ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี ในเรื่อง"การพัฒนาสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับกองทับบก"
ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2551

- เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
- อบรมระบบสารสนเทศการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 24 กรกฏคม 2550
- เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Advanced Macromedia Flash Mx 2004 ที่กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  2548
- เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Macromedia FlashMx 2004 Advanced Action Script ที่ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย 2548

การอบรม / สัมมนา :
-
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550 TCU : National e-Learning Conference 2007
-
กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรกฏาคม 2550
-
อาจารย์มืออาชีพ โดย สำนักงานกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.). กรกฏาคม 2550
-
การออกข้อสอบ โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2550
-
นวัตกรรม โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2550
-
อบรมสัมมนา eBay ทางรอดผู้ประกอบการไทย สู่ขุมทรัพย์โลกออนไลน์ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [กุมภาพันธ์ 2550]
-
อบรม Web Developer Thai 2006 จัดโดย SIPA & Thai Webmaster ที่ ศูนย์สาธรธานี ม.รังสิต [2549]
- อบรม Macromedia Dreamweaver Mx [Web Design]ที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-
อมรม 3D Max Design ที่ Allstep Bangkok, Thailand

อื่นๆ :
- สมาชิกเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ควอท.