ภาควิชาภาษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Linguistics, Kasetsart University

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  ธรรมทวีธิกุล

Assoc. Prof. Dr. Apiluck Tumtavitikul

 

email : fhumalt@ku.ac.th

 

Vitae  

 

Research and Publications

 

Classes  

 

01372101 :  English Phonetics

 

01372213 :  Articulatory Phonetics

 

01372511 :  Phonetics

 

01372512 :  Phonology

 

01999032 :  Thai Studies

                                                         (ศาสนาในวัฒนธรรมไทย : ศาสนาคริสต์)

 

Institutional Research  

 

Exhibitions  

 

 

Thai Sign Language Online Dictionary Thai SL App

พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย mobile version

 

 

Thai Sound System Online  

 

 

Read and Write Thai