Main Menu
หน้าแรก
รายวิชา 01388111
รายวิชา 01387221
รายวิชา01387222
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หนังสือแนะนำ
ภาพกิจกรรม
   
ลิงค์ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซค์การเรียนการสอน

สอบวิชาศาสนาเบื้องต้นฤดูร้อน 54 เวลา 10-12 น. วันพุธที่ 4 2554 ห้อง 303 เลขที่ 1-150 และ ห้อง 404 เลขที่ 151-300 ศร. 3

 

 

 

 

Singkham Nantaphum, Philosophy and Religion Department, Faculty of Humanities, Kasetsart University.
Tel : 025796525 ext. 109 Email : nantaphum@yahoo.com