|   เอกสารการสอน  
|        บทความ  
|   เว็บบอร์ด
หน้าแรก
อัตชีวประวัติ
รายวิชา 01387103
รายวิชา 01387121
รายวิชา 01387321
รายวิชา 01388111
รายวิชา 01388221
รายวิชา 01388591
รายวิชา 01388222
เอกสารประกอบการสอน
ตารางเรียน-ตารางสอน
กิจกรรม
บทความ
งานวิจัย
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2553

รอบรั้วนนทรี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์
 ระบบสารสนเทศนิสิต
 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 
 คำร้องขอเอกสารการศึกษา
 ระบบเกรดออนไลน์
 สำนักทะเบียน&ประมวลผล
 ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ 
 


พระพุทธเมตตา พุทธคยา

 


อาจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-6525 ต่อ 105 โทรสาร 0-2942-8719   อีเมล์ :  fhumtrsk@ku.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์  -   Department of Philosophy and Religion, Faculty of Humanities, Kasetsart University