เค้าโครงเนื้อหา  

  [..กลับไปหน้าหลัก..]

7.1 คำสั่งในการสร้างตาราง
7.2 โครงสร้างตาราง
7.3 การใส่ข้อความและรูปภาพในตาราง
7.4 ความกว้าง ความสูงของตาราง
7.5 เส้นตาราง
 
บทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1
ความรู้พื้นฐานทาง HTML

หน่วยการเรียนที่ 2
การจัดรูปแบบตัวอักษร

หน่วยการเรียนที่ 3
การจัดรูปแบบเอกสาร
หน่วยการเรียนที่ 4
การใส่รูปภาพ
หน่วยการเรียนที่ 5
การกำหนดพื้นหลัง
หน่วยการเรียนที่ 6
การเชื่อมโยงข้อมูล

หน่วยการเรียนที่ 7
การสร้างตาราง

หน่วยการเรียนที่ 8
การ Upload ข้อมูล

 

 
หน้าที่ 1/6
 back : next
 

6.1 คำสั่งในการสร้างตาราง

ในตารางจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ แถว และคอลัมม์ และคำสั่งหลักในการสร้างตาราง มีดังนี้

       ตาราง (Table) ประกอบด้วย แถว (Row) และ คอลัมม์ (Column)

       <table>...</table>  ป็นคำสั่งเริ่มต้นที่ใช้ในการสร้างตาราง ซึ่งเป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของตาราง

       <tr>...</tr> เป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นของแถว (Row) คำสั่ง <tr>….</tr> หมายถึง 1แถว และภายใน <tr> มีคำสั่งในการเริ่มคอลัมน์ คือ

      <td>...</td> เป็นคำสั่งในการกำหนดค่าเริ่มต้นของคอลัมน์ นอกจากคำสั่ง <td> ก็ยังมีอีกคำสั่งซึ่งคล้ายกับ <td> คือ

      <th>...</th> เป็นการกำหนดช่องหัวตาราง (Table Head) ข้อความที่บรรจุอยู่ภายในคำสั่งนี้จะเป็นตัวหนาและจัดอยู่กึ่งกลาใช้งานเหมือนคำสั่ง <td> แต่ข้อมูลที่ได้จะเป็นถูกกำหนดให้เป็น Header ของ Table (ปรากฏให้เห็นในทุกๆหน้า กรณีที่ Table มีมากกว่า 1 หน้า) นอกจากนั้นตัวอักษรจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย และถูกกำหนดให้เป็นตัวอักษรเข้ม

      Attributes หรือ ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง Table และคำสั่งอื่นๆภายใน Table ได้แก่

Border = "n" ใช้สำหรับกำหนดขนาดของขอบตาราง หรือ กำหนดเส้นให้กับขอบของตาราง ถ้า border = "0" จะไม่เห็นเส้นของขอบตาราง
Bordercolor = "ค่าสี" ใช้สำหรับกำหนดสีขอบของตาราง
Bgcolor = "ค่าสี" ใช้สำหรับกำหนดสีพื้น (background) ให้กับตาราง, แถว, คอลัมน์
Cellpadding = "n " ใช้สำหรับกำหนดระยะห่างระหว่างเส้น และเนื้อหาภายใน Cell
Cellspancing = "n " ใช้สำหรับกำหนดระยะห่างระหว่างคอลัมน์
valign = "ตำแหน่ง" ใช้สำหรับกำหนดการวางตำแหน่งของข้อความในแต่ละ Cell ในแนวตั้ง ได้แก่ Top, Bottom และ Middle
align = "ตำแหน่ง" ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งข้อความใน table ในแนวนอน
colspan = "n" ใช้สำหรับกำหนดให้ column จำนวน n column รวมกันเป็น 1 Column
rowspan = "n" ใช้สำหรับกำหนดให้ แถว จำนวน n แถว รวมกันเป็น 1 แถว
width ="n" ใช้สำหรับกำหนดความกว้างให้กับตาราง คอลัมน์ เช่น table width = "250"

หมายเหตุ >>> tag เปิด/ปิด ในตาราง ละ tag ปิดได้หมดยกเว้น <table>

หมายเหตุ ใน tag คำสั่ง ไม่ต้องใส่ เครื่องหมาย  "...." ก็ได้

หน้าที่ 1/6
 back : next

กลับไปหน้าแรก I แนะนำรายวิชา I วิธีการเรียน I เนื้อหาบทเรียน I แบบฝึกหัด I ติดต่อผู้สอน