หน้าโฮมเพจใหม่การปฏิบัติพระกรรมฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ

   การสวดมนต์ นั่งสมาธิ และบรรยายธรรม
   
 โดย อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย  ทุกวันพุธและวันศุกร์
     เวลา 7.00-8.15 น. ณ พุทธเกษตร ม. เกษตรศาสตร์
     จัดโดย คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ศูนย์พุทธศาสนศึกษา มก.
     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
     และศูนย์ปฏิบัติการค้นคว้าและเผยแพร่หลักวิชาศึกษาศาสตร์ตาม
     แนวพุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปฏิทินการปฏิบัติพระกรรมฐาน
  คำบรรยายการปฏิบัติพระกรรมฐาน
ชุดที่ 1 
ชุดที่ 2 

 

 

 

    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
    พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

    
ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 1
เสียงบรรยายธรรม และ คำบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย


เทปคาสเซ็ต : พุทธธรรม (พระธรรมปิฎก)
อ่านโดย อาจารย์ละม่อม บุษปวณิช
(1 ชุด 50 ม้วน ๆ ละ 90 นาที)

สนใจติดต่อได้ที่ :
fagissi@ku.ac.th


 1.  สมาธิ 3
 2.  
กรรมฐาน 40
 3.  ปฐมฌานข่มนิวรณ์ 5
 4.  วิปัสสนากรรมฐาน
 5.  ไตรลักษณ
 6.  สมถกรรมฐาน : มรณัสสต
 7.  พรหมวิหาร 4 : เมตตา
 8.  อานิสงส์เมตตา 11 ข้อ
 9.  เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
 10. วิสาขบูชา : วันแห่งอิสรภาพ
 11. อัฏฐมีบูชา : แรม 8 ค่ำ เดือน 6
 12. พระนิพพาน : อริยบุคคล
 13. อริยบุคคล : ไตรสิกขา
 14. พระโสดาบัน
 15. พระสกทาคามี-พระอนาคาม
 16. อนาคามี : พระในเพศฆราวาส
 17. อนาคามี : อริยในเพศฆราวาส
 18. อรหันต์ : ผู้อยู่ในโลกแต่ไม่
       
แบกโลก
 19. นิพพาน : ยากเกินไปกว่าใจ
       จะไขว่คว้าจริงหรือ
 20. นิพพาน : สมบัติอันล้ำค่าของ
       มนุษยชาต
 21. ไตรสิกขา : ยาวิเศษ 3 เม็ด
       รักษามะเร็งทางอารมณ์
 22. ไตรสิกขา : การปฏิรูปการ
        ศึกษาที่แท้จริง


 1.  วันอาสาฬหบูชา : อุบัติการณ์
      แห่งธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ
 2.  
วันเข้าพรรษา : ขังตัวเพื่อค้น
      หาใจ

 3.  อริยสัจ 4 : ความจริงที่เปลี่ยน
      ใจ
 4.  ทุกข์ : ในน้ำครำยังมีเงาของ
      พระจันทร์
 5.  สมุทัย : ตัณหาพาให้ช้ำ
 6.  นิโรธ : น้ำทิพย์ชโลมใจ
 7.  มรรค : หนทางแม้ยาวไกล
      เพียงก้าวไปก็สั้นลง
 8.  ปฏิจจสมุปบาท : สุดยอดมงกุฏ
      เพชร
 9.  ขันธ์ 5 : ขุมทรัพย์อันล้ำค่า
 10. ใครหนอลิขิตชีวิตเรา
 11.  ด้วยสองมือแม่ที่สร้างโลก
 12. อันชนกชนนีนี้รักเจ้า
 13. อนุปุพพิกถา : พุทธวิถีจาก
       พสุธาสู่ดวงดารา
 14. ทานกถา : วิธีให้ทานที่ทำให้
        ถูกหวย
 15. สีลกถา : ศีลคือมารดาผู้คลอด
        คุณธรรมทั้งปวง
 16. สัคคกถา : สวรรค์อยู่ไม่ไกล
       เกินเอื้อม
 17. กามาทีนวกถา : อาหารทิพย์ที่
       ผสมยาพิษร้ายแรง
 18. เนกขัมมานิสังสกถา : ทางที่
       โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย
 19. ธรรมะ 3 มิติ
 20. ภพ 31 : สถานที่เร่ร่อนแห่ง
       วิญญาณพเนจร

ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

 1.  วันอาสาฬหบูชา : อุบัติการณ์
      แห่งธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ
 2.  
เวลานั้นสำคัญไฉน
 3.  โสฬสญาณ : 16 ขั้นบันไดทอง
 4.  โสฬสญาณ : ยุทธวิธี 16 ขั้นใน
       การห้ำหั่นกิเลส
 5.  อบายมุข 6 : หุบเหวแห่ง
      หายนะ
 6.  ธรรมะคือหน้าที่
 7.  วันออกพรรษา : วันประกาศ
      คุณความดี
 8.  ขณิกสมาธิและยุทธวิธีในการ
      กำจัดอารมณ์ฟุ้งซ่าน
 9.  อุปจารสมาธิ : อีกนิดก็ถึงแล้ว
 10. อัปปนาสมาธิ : มหัศจรรย์แห่ง
       ฌาน
 11. อะไรเอ่ย ? ได้ 5 ละ 5
 12. สมถกรรมฐาน : ยุทธการสร้าง
       สันติภาพให้จิต
 13. วิปัสสนากรรมฐาน : ยุทธการ
       สร้างปัญญาให้จิต
 14. วันลอยกระทง : วันแห่งการ
       ลอยบาป
 15. สู่แดนพุทธภูมิ
 16. พุทธานุสสติ : พระพุทธองค์
       ทรงปราณี
 17. บารมี 10 : คุณธรรมแห่งมหา
       บุรุษ
 18. ธัมมานุสสติ : จงมีธรรมะเป็น
       ธงชัย
 19. สังฆานุสสติ : พี่ชายที่แสนดี
 20. กายคตานุสสติ : ร่างกายนี้งาม
       ดั่งเพชรจริงหรือ ?

1.  โลกธรรม 8 : โลกนี้คือ
     ทวิลักษณ์
2.  คัมภีร์วิสุทธิมรรค : เคล็ดลับ
     ยอดวิชากำลังภายใน
3.  สติปัฏฐานสูตร : ทางสายเอก
     เพื่อสูญรักและไร้ชัง

4.  สติปัฏฐานสูตร : หนทางเพื่อ
     การบรรลุธรรมในชาตินี้
5.  เย็นศิระเพราะพระบริบาล
6.  ป.ล. ด้วยรักและห่วงใยจากใจ
      พ่อ
7.  จาคานุสสติ : เธอคือผู้เสียสละ
8.  เทวตานุสสติ : เธอคือบุคคล
     ผู้ใจประเสริฐ
9.  อานาปานัสสติ : มหัศจรรย์
     แห่งลมหายใจ
10. จตุธาตุววัตถาน : ร่างกายนั้น
      เป็นเพียงแค่ธาตุ 4
11. ปีเก่าและปีใหม่จริงหรือ ?
12. ความดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้
      ต้องทำเอง
13. กสิณ 10 : บุคคลผู้รู้ อดีต
      ปัจจุบัน อนาคต
14. กสิณ 10 : บุคคลผู้หยั่งรู้ดินฟ้า
15. อสุภะ 10 : ซากศพคือดอกไม้
      ของพระอรหันต์
16. อสุภะ 10 : วิธีพิชิตปีศาจ
17. อันตรธาน 5 : ความเสื่อมสูญ
      แห่งพระศาสนา
18. อาหาเรปฏิกูลสัญญา : ทำไม
      พระธุดงค์ต้องฉันอาหารคาว
      หวานปนกัน ?
19. ข้อคิดจากงานศพ
20. ธรรมะจากผีสามบาท

ชุดที่ 5
ชุดที่ 6

1.   รักเอย... จริงหรือที่ว่าหวาน ?
2.   รักนี้ชั่วนิรันดร์...!
3.   มาฆบูชา : วันแห่งความรักใน
      ทางพระพุทธศาสนา

4  มาฆบูชา : สุดยอดมหัศจรรย์วัน
      แห่งรักแท้
5.   อดีต... เศรษฐีเจ้าสำราญ ?
6.   ปัจจุบัน... อัครมหาสาวก !
7.   วันตรุษไทย ใครว่าไม่สำคัญ ?
8.   ลาทีปีเก่าแบบไทยแท้
9.   สตรีกับสิทธิในการบวช
10. ศักยภาพแห่งสตรี
11. พระคุณเมีย
12. โอ้พระคุณใครเล่าจะเท่าเมีย ?
13. จีน : หลังม่านไม้ไผ่
14. 
วันเช็งเม้ง : พิธีคารวะดวง
      วิญญาณ
15. 
วันสงกรานต์ : ปริศนาที่ต้องถอด
      รหัส
16. 
วันสงกรานต์ : ร้อนกายแต่เย็น
      ใจ

17. 
วันครอบครัว : ปราการด่านสุด
      ท้าย
18. 
วันผู้สูงอายุ : บุคคลผู้น่าบูชา
19. 
ความในใจ
20. 
แรงงานของโลกาคือผู้พัฒนาชาติ
 
1.   ประเทศไทยมีกษัตริย์เป็๋น
      ฉัตร แก้ว

2.   บารมีพระมากล้นรำพัน
3.   มนุษย์คือธรรมชาติ
4.   จากสูงสุดคืนสู่สามัญ
5.   วิสาขบูชา : วันอุบัติแห่ง
      อัจฉริยบุรุษ

6.   วิสาขบูชา : วันที่โลกสว่างไสว
      ด้วยดวงปัญญา

7.   อัฏฐมีบูชา : วันถวายพระ
       เพลิงสมเด็จพ่อ

8.   อัฏฐมีบูชา : วันที่โลกโศก
      กำสรด
9.   ศีลนิเทศ : ศีลคือมารดาผู้เป็น
      ที่รัก
10. ศีลนิเทศ : ศีลคือมารดาผู้เป็น
      สะพานสู่สมาธิ
11.  ธุดงคนิเทศ : ทำไมต้องปฏิบัติ
      ธุดงค์

12.  ธุดงคนิเทศ : ธุดงค์ผู้เสริมส่ง
       ให้ศีลผ่องแผ้ว

13.  กรรมฐานคหณนิเทศ :
       กลยุทธ์ในการเรียน
       กรรมฐาน

14.  กรรมฐานคหณนิเทศ : เคล็ด
       ลับในการมัดใจอาจารย์

15.  อารุปปนิเทศ : อรูปฌานคือ
       อะไร ?
16.  อารุปปนิเทศ : อรูปฌานดี
       อย่างไร ?

17.  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน :
       สติตักเพชรในกาย

18.  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน :
     สติขุดทองในกาย

19.  วันอาสาฬหบูชา : วัน
       บูรณภาพแห่งพระรัตนตรัย

20.  วันอาสาฬหบูชา : วันที่โลก
       สว่างไสวด้วยธรรมรัตนะ
       และสังฆรัตนะ

 
ชุดที่ 7
ชุดที่ 8
 
1.   วันเข้าพรรษา : วันแห่งการแสดง
      สัจจะ

2.   วันเข้าพรรษา : วันแห่งการกักตัว
      เพื่อกรองใจ

3.   เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน :
      สติร่อนทองจากความรู้สึก 

4  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน :
       สติกรองเพชรจากความรู้สึก

   
Updated : February 24, 2003
 
Pictures:
Genesis Stock Photo