"ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า"

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 
 
     
 


เป้าหมาย

นำเสนอความรู้ที่ค้นคว้า และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในรูปของบทความ และ ตำรา

ตัวอย่างงาน

ชื่อผลงาน
ปีที่สร้างสรรค์
อ้างอิง
การประเมินแฟ้มงาน 2539 ใน"วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์" ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบแฟ้มผลงาน 2540 ใน"วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์" ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
การประเมินแฟ้มงาน: กรณีศึกษาในชั้นเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2540 ใน"เรื่องเต็มการประชุุมวิชการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35" หน้า 700-707
การออกแบบแฟ้มผลงานของผู้เรียนเพื่อการประเมิน 2541 ใน"วารสาร ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์" ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
"แบบตรวจสอบรายการคุณภาพ portfolio" 9 ส.ค.2550 เอกสารประกอบการอบรมในโครงการ "การบริการทางวิชาการ"


ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้เกิดระบบการสื่อสารสองทาง ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนด้วยการใช้ Portfolio เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับ การเรียนของผู้เรียนและการสอนของผู้สอน

ตัวอย่าง

  • คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชา "การประเมินโครงการทางการศึกษา" (153511) ปี 2539 (ฉบับทำวิจัยในชั้นเรียน)
  • แผนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ทั้งสามระดับปริญญา (รหัสวิชา 153351, 153492, 153511, 153513, 153621, 153635)


นำเสนอความหมายของการประเมินตามสภาพจริงของการผู้เรียนและการ ออกแบบการประเมิน Portfolio ปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริง ชมตัวอย่างได้จาก Portfolio ของผู้เรียน

นางสาวสุพรรษา ชัยนิกูล , นางสาวชนิชา ขันชัยภูมิ , นางสาวภาวนา ชาวโคกหม้อ

นายบงกช เอี่ยมชื่น (ใช้ Program Flippublisher ซึ่งสามารถ Download ได้จาก )


นำเสนอการเรียนรู้เรื่อง Portfolio ในสถานการณ์การใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของผู้สนใจใน website ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ แหล่งอื่น เช่น http://www.newschool.in.th/ http://gotoknow.org/blog/pawinee

การสร้างเครือข่าย E-Portfolio โดยการอบรมตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบัน

การอบรมระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การอบรมอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม, วิทยาลัยพยาบาล จังหวัดนนทุบรี สระบุรี นครสวรรค์ ชลบุรี

การอบรมระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเพาะช่าง, โรงเรียนการช่างพระนคร เหนือ, วิทยาลัยการอาชีพสกลนคร

การอบรมระดับโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนในโครงการวิจัย "โรงเรียนเป็นบ้านที่สอง"

การอบรมนักวิจัยในโครงการต่างๆ เช่น โครงการรุ่งอรุณ (ศ.สมหวัง พิทิยานุวัฒน์ ผู้ดูแล), โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์ ผู้ดูแล), โครงการอบรมครูแนะแนว กทม.(ผศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ผู้ดูแล)

 


 

Motto

Resume

Stages of works

Back to Homepage

Copyright Pawinee Srisukvatananan 2007 All rights reserved.