ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

อ  //

   
/ang/

เสียงกัก เส้นเสียง
Glottal Stop


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University