ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

และ   /i/ and //

   
/i/

 /i/

 
/ii/

 /iː/


สระ สูง หน้า ไม่ห่อปาก
High Front Unrounded Vowel


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspelling



สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University