SDF echo ""; // echo " $picnews
"; } ?>
Date :

อ่านต่อ>>


โครงการ การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของ อุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก

การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารไทยฮาลาลสำเร็จรูปที่บรรจุในภาชนะอ่อนตัวทนความร้อนสูง ได้พัฒนาให้อาคารแปรรูป ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสถานที่ผลิตอาหารฮาลาล ที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการ กลาง อิสลามแห่งประเทศไทย สูตรอาหารฮาลาลสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่ได้รับการพัฒนา จนแล้วเสร็จมี 10 สูตร ได้แก่

น้ำปรุง แพนง, แพนงเนื้อ, น้ำปรุงแกงมัสมั่น, แกงมัสมั่นไก่, ข้าวหมกไก่, น้ำจิ้มข้าวหมกไก่, น้ำปรุงต้มยำกุ้ง, ต้มยำกุ้ง,
น้ำหน้าตั้งกุ้ง และผลไม้รวมในน้ำเชื่อม
... อ่านต่อ>>


ผลิตภัณฑ์อาหารไทยบรรจุในถุงทนความร้อนสูง
ผลของความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อต่อความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวชนิดถุงตั้งได้
Effect of Thermal Processing on the Strength of Standing Retortable Pouch... อ่านต่อ>>
... อ่านต่อ>>

สรุปผลการจัดเสวนา เรื่อง เทคนิคการผลิตอาหารบรรจุในภาชนะอ่อนตัวทนความร้อนสูงประเภทถุง

คณะผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อทำการวิจัยในโครงการบูรณาการ เรื่องการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิต ของ อุตสาหกรรมอาหาร ไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก โครงการสิ้นสุดแล้วเมื่อตุลาคม 2548 จึงประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัย และหาผู้ร่วมลงทุนหรือ รับเทคโนโลยีการผลิตไปพัฒนาเป็นธุรกิจการค้าต่อไป จึงจัดการเสวนาเรื่อง เทคนิคการผลิตอาหารบรรจุในภาชนะอ่อนตัว ทนความร้อนสูงประเภทถุง... อ่านต่อ>>