งานประกันคุณภาพ  ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 

 

 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
          ตามที่กฎหมายกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
 
          เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่น ให้กับ ประชาชน ระบบประกันคุณภาพ จึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการประกาศนโยบายการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ. ศ. 2540 โดยมีคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพ ทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดแนวทางการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งกรรมการอีกหลายคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำงานตามลำดับ ขั้นตอนที่กำหนด คือ พัฒนา กำกับ สนับสนุน และตรวจสอบ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง ทุกระดับ เป็นสำคัญ ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในของคณะเองจนถึงการพร้อมรับการตรวจสอบ จากมหาวิทยาลัย ได้ทุกคณะเสร็จสิ้นใน วันที่ 1 มีนาคม พ. ศ. 2545 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเตรียมรับการตรวจเยี่ยมเพพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) ภายในปี พ. ศ. 2546
 
          จากภารกิจของการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการประกันคุณภาพในทุกคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงานเทียบเท่า และทุกวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดเตรียมทำรายงานประจำปีและรายงานการวิเคราะห์ ตนเอง เพื่อการประเมิน สถาบันและรับการประเมินจากภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี ตามที่บัญญัติไว้ใน พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542
 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความจำเป็นและความสำคัญที่จะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน และต่อเนื่องเชื่อมโยง เป็นระบบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงประกาศจัดตั้ง สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้น เป็นหน่วยงานระดับคณะ ทำหน้าที่ประสานงานกลางในการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักประกันคุณภาพ จึงถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545
 
 
             ที่มา : สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.ku.ac.th/department/qa.html)
 
 
 
 
 
 
ขอต้อนรับสู่ระบบงานประกันคุณภาพ
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  Hit Counters
Free Web Counters
 
 
 

องค์ประกอบ

 
       »  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
           
และแผนดำเนินการ
 
       »  การผลิตบัณฑิต
 
       »  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
 
       »  การวิจัย
 
       »  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
       »  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
       »  การบริหารและการจัดการ
 
       »  การเงินและงบประมาณ
 
       »  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
 
 
 

คู่มือตัวบ่งชี้และการประเมิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจประเมินตนเอง
(SAR)

 
ปีการศึกษา 2556
 
 
ปีการศึกษาอื่นๆ
(Click)
 
 
 
 
By QA's staff, Department of Physics
Faculty of Science, KU