งานประกันคุณภาพ  ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 

 

 
 
 

คณะทำงานประกันคุณภาพ ภาควิชาฟิสิกส์

 
 
 

ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะทำงาน
 
 
 

ผศ.ดร.วัชรี รัตนสกุลทอง

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหาร
คณะทำงาน
 
 
 

ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิจัย
คณะทำงาน
 
 
 
 

ดร.วีรพัฒน์ พลอัน

คณะทำงาน
 
 
 

ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข

คณะทำงาน
 
 
 

ดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม

คณะทำงาน
 
 
 

นายสุชาติ สุวรรณทัศน์

คณะทำงาน
 
 
 

นายธงชัย หอมวันทา

คณะทำงาน
 
 
 

นายภัทรพงษ์ นิภากุล

คณะทำงาน
 
 
 

นางสาวจันทรี เขียนวงศ์

คณะทำงาน
 
 
 

นางประภา บุญชัยกมลอากร

คณะทำงาน
 
 
 

นางพรรณนิภา จันทร์ลภ

คณะทำงาน
 
 
 
 

นางสาววรางคณา คำสันเทียะ

คณะทำงาน
 
 
 

นางสาวปัทมพร แมนเมธี

คณะทำงาน
 
 
 

นางสาวอรพรรณ เหลืองทอง

คณะทำงาน
 
 
 

นายปัญญา คงสวัสดิ์

คณะทำงานและเลขานุการ
 
 
 

นางสาวจาริณี เกียงเอีย

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
 
 
 
 
ขอต้อนรับสู่ระบบงานประกันคุณภาพ
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  Hit Counters
Free Web Counters
 
 
 

องค์ประกอบ

 
       »  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
           
และแผนดำเนินการ
 
       »  การผลิตบัณฑิต
 
       »  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
 
       »  การวิจัย
 
       »  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
       »  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
       »  การบริหารและการจัดการ
 
       »  การเงินและงบประมาณ
 
       »  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
 
 
 

คู่มือตัวบ่งชี้และการประเมิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจประเมินตนเอง
(SAR)

 
ปีการศึกษา 2556
 
 
ปีการศึกษาอื่นๆ
(Click)
 
 
 
 
By QA's staff, Department of Physics
Faculty of Science, KU