ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

สะกดนิ้วมือภาษาไทย  Fingerspelling

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University