ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

วรรณยุกต์  Tones

สามัญ
Mid
เอก
Low
โท
Falling
ตรี
High
จัตวา
Rising


ชาย  Maleหญิง  Femaleสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University