ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

|

สระ

ตารางแสดงระบบเสียงสระ

สระเดี่ยว

i e ai eu er a u o or

สระผสมสองเสียง

ia wa ua


สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University