ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

|

Vowels

Phonological Vowel Chart

Monophthong

i e ai eu er a u o or

diphthong

ia wa ua


สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University