ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

|

Consonants

p t k ang ph th kh b d t6 t6h f s h m n ng r l j w

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University