ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

พยัญชนะ

Consonants

สระ

Vowels

วรรณยุกต์

Tones

การเน้นพยางค์

Stress

ทำนองเสียง

Intonation


<< ดาวน์โหลด โปรแกรมวิเคราะห์เสียง
<< Download Speech Analyzerสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University