ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

สะกดนิ้วมือภาษาไทย  Fingerspelling

แบบที่ ๑  type 1

แบบที่ ๒  type 2

แบบที่ ๓  type 3
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University