ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

เสียงกัก ปุ่มเหงือก  Alveolar Stop Soundฐานกรณ์: ปลายลิ้นหรือสุดปลายลิ้นกับปุ่มเหงือก
ลักษณะฐานกรณ์: ปลายลิ้น/สุดปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกปิดสนิท

Articulators: Tongue tip or Tongue blade and Alveolar ridge
Manner of articulation: Tongue tip/blade touches Alveolar ridge forming a complete closure


สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University