ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

เสียงนาสิก ริมฝีปากทั้งสอง  Bilabial Nasal Soundฐานกรณ์: ริมฝีปากบนและล่าง
ลักษณะฐานกรณ์: ริมฝีปากล่างเคลื่อนเข้าหาริมฝีปากบนปิดสนิทแต่ช่องจมูกเปิดโดยลดเพดานอ่อนลงให้กระแสลมผ่านออกได้

Articulators: Upper and lower lips
Manner of articulation: Lower lip touches upper lip forming a closure but velum is lowered allowing airflow through nasal duct


สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University