ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

เสียง โฆษะ  Voiced Sound

/ang/

สภาวะกล่องเสียง: เส้นเสียงสั่น
Laryngeal State: Vocal Cords Vibrateสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University