ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

เสียงอโฆษะธนิต  Aspirated Voiceless Soundสภาวะกล่องเสียง: เส้นเสียงเปิดกว้างและไม่สั่น
Laryngeal State: Vocal Cords apart, non-vibrating


สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University