งานประกันคุณภาพ  ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 

 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 2

การผลิตบัณฑิต

 
 
          ภาควิชาฟิสิกส์มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต โดยภาควิชาฟิสิกส์เปิดสอน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)  ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร วท.ม. (ฟิสิกส์) และหลักสูตร วท.ม. (มาตรวิทยา)  ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร ปร.ด. (ฟิสิกส์)   ภาควิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีหน้าที่บริหารและดำเนินงานต่างๆ ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบดำเนินการตั้งแต่การรับนิสิต กำกับดูแลการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ตลอดการปรับปรุงหลักสูตร   โดยมีคณะทำงานบริหารภาควิชาทำหน้าที่กำกับนโยบาย และมีรองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับทางคณะและมหาวิทยาลัย   การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ
 
 

ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก

 

       » มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 5 ตัวบ่งชี้  คือ

 
              ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต
 
 

ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก

 
           » โดยผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้  (Click)
 
 
 
 

       » มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ด้านคุณภาพบัณฑิต 2 ตัวบ่งชี้  คือ

 
              ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 
 

ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก

 
           » โดยผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้  (Click)
 
 
 
 
 
 
ขอต้อนรับสู่ระบบงานประกันคุณภาพ
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  Hit Counters
Free Web Counters
 
 
 

องค์ประกอบ

 
       »  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
           
และแผนดำเนินการ
 
       »  การผลิตบัณฑิต
 
       »  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
 
       »  การวิจัย
 
       »  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
       »  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
       »  การบริหารและการจัดการ
 
       »  การเงินและงบประมาณ
 
       »  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
 
 
 

คู่มือตัวบ่งชี้และการประเมิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจประเมินตนเอง
(SAR)

 
ปีการศึกษา 2556
 
 
ปีการศึกษาอื่นๆ
(Click)
 
 
 
 
By QA's staff, Department of Physics
Faculty of Science, KU