งานประกันคุณภาพ  ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 

 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 4

การวิจัย

 
 
          ภาควิชาฟิสิกส์ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ดังนี้ โดยภาควิชาฟิสิกส์ได้บริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้คณะกรรมการวิจัย มีการสนับสนุนทุนในการทำวิจัยในทุกระดับการศึกษา ทั้งปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเป็นนักวิจัยมืออาชีพด้วยการให้ร่วมทำวิจัยกับคณาจารย์ และมีการส่งเสริมให้นักวิจัยปฎิบัติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณอันดีงาม ภาควิชาฟิสิกส์มีนโยบายในการส่งเสริมให้นิสิตทุกระดับการศึกษานำเสนอผลงานวิจัย และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยในระดับนานาชาติ
 
 

ได้คะแนนเฉลี่ย 3.28 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้

 

       » มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้  คือ

 
              ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
 
 

ได้คะแนนเฉลี่ย 3.92 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี

 
           » โดยผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้  (Click)
 
 
 
 

       » มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ.
          ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3 ตัวบ่งชี้  
คือ

 
              ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
 
 

ได้คะแนนเฉลี่ย 2.65 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้

 
           » โดยผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้  (Click)
 
 
 
 
 
 
ขอต้อนรับสู่ระบบงานประกันคุณภาพ
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  Hit Counters
Free Web Counters
 
 
 

องค์ประกอบ

 
       »  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
           
และแผนดำเนินการ
 
       »  การผลิตบัณฑิต
 
       »  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
 
       »  การวิจัย
 
       »  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
       »  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
       »  การบริหารและการจัดการ
 
       »  การเงินและงบประมาณ
 
       »  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
 
 
 

คู่มือตัวบ่งชี้และการประเมิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจประเมินตนเอง
(SAR)

 
ปีการศึกษา 2556
 
 
ปีการศึกษาอื่นๆ
(Click)
 
 
 
 
By QA's staff, Department of Physics
Faculty of Science, KU