ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ญ,ย  /j/

   
/j/

เสียงเปิดหรือเสียงกึ่งสระ เพดานแข็ง โฆษะ
Voiced Palatal Approximant


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University