การขอบัญชีผู้ใช้ใหม่บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ (How to reguest a new pirun account)
  1. การขอบัญชีผู้ใช้บนเครื่องพิรุณใหม่ ผู้ใช้จะต้องใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านบนเครื่องนนทรี และกดปุ่ม "Activate Account"
    According to get a new pirun account, enter your account and password on a Nontri Server, and then press "Activate Account" button.

  2. Enable การใช้งาน ระบบจะเก็บข้อมูลไว้ แล้วจะจัดส่งอีเมลตอบรับไปยังอีเมลของผู้ใช้ที่เครื่องนนทรี ภายใน 10 นาที
    The request is accepted and will take about 10 minutes processing, then will reply your request to your nontril e-mail account.

  3. ถ้าผู้ใช้ยังมีปัญหาในการขอบัญชีผู้ใช้ใหม่บนเครือ่งพิรุณเซิร์ฟเวอร์ โปรดส่งเมล์ไปที่ ,
    If you still have problem on requesting new pirun account, please do send an e-mail stating your pirun account , then send it to, 
>> Home
>> Pirun Server
>> Services
>> Policy

   
>> Sign Up
>> Change Password
>> Check Quota
>> Download
>> Manual

   
>> Ku
>> Cpc
>> Kuwin


 

 Request : ,
 Last Update : 01-Sep-2021
 Computer system department Office of Computer Services, Kasetsart University