ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ม  /m/

   
/m/

เสียงนาสิก ริมฝีปากทั้งสอง โฆษะ
Voiced Bilabial Nasal


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University