ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

Thai Sound System Online

     

ท,ธ,ถ,ฐ,ฑ,ฒ  /th/

   
/th/

เสียงกัก ปุ่มเหงือก อโฆษะธนิต
Voiceless Aspirated Alveolar Stop


สะกดนิ้วมือไทย  Fingerspellingสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Rajanagarindra Institute of Linguistics and Cultural Studies, Kasetsart University